Přihlásit
Fakultní novinky
 • Dodatečný zápis do studia prvních ročníků
 • Fulbrightova stipendia 2023/2024
 • Výstava "Pavel Werner - Sklo"
 • Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS23
 • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Summer School 2022 Fakulta textilní TUL 03

Zápis studentů do vyšších ročníků na akademický rok 2015/2016

Zápis bude probíhat na studijním oddělení FT (budova B) v níže uvedených termínech v době 9:00 - 12:00 hod a 13:00 – 15:00 hod

16. 9. 2015 – 18. 9. 2015 zápis do bakalářského studijního programu
- prezenční i kombinovaná forma studia
22. 9. 2015 – 23. 9. 2015 zápis do navazujícího magisterského studijního programu
- prezenční i kombinovaná forma studia

K zápisu do dalšího roku studia se musí dostavit i studenti, kteří studium prodlužují nebo neuspěli u SZZ.

K zápisu do vyšších ročníků je nutné donést:

 • zápisový list A (podepsaný) - přehled o vykonaných zkouškách v ak. r. 2014/2015;
 • zápisový list B (podepsaný) - přehled o zapsaných předmětech v ak. r. 2015/2016;
 • index.

V případě, že se student ze závažných důvodů nemůže dostavit k zápisu v řádném termínu a má splněné podmínky pro postup do vyššího ročníku, může zápis do studia provést prostřednictvím zástupce, který při zápisu odevzdá podepsané zápisové listy a index studenta za kterého zápis provádí.

Zápis pro kombinované studium
V rámci zkvalitňování přístupu ke studentům kombinované formy studia je možné, v případě, že se student nemůže zúčastnit zápisu v řádném termínu a má splněný počet kreditů pro postup do vyššího ročníku, provést zápis těchto studentů následujícím způsobem:

 • do data zápisu student doručí na studijní oddělení FT (poštou nebo elektronicky) výše uvedené podepsané zápisové listy A a B, na základě kterých bude zapsán do dalšího roku studia
 • s indexem se dostaví k registraci v termínu první výuky.

Upozorňujeme studenty, že zkoušky za akad. rok 2014/15 se mohou skládat nejdéle 11. září 2015 (viz harmonogram výuky pro akad. rok 2015/16).

Zkontrolujte si, zda máte v IS STAG a indexu zapsané všechny vykonané zkoušky, pokud ne, kontaktujte příslušného zkoušejícího.
Podmínky pro zápis do 2. ročníku studia splňuje student, který získal za první rok studia alespoň 40 kreditů (dle SZŘ čl. 7 odst.3a)).
Podmínky pro zápis do 3. ročníku studia splňuje student, který získal za ak. rok 2014/2015 alespoň 30 kreditů (dle SZŘ čl. 7 odst.3b)).
Studenti si do indexu zapíšou všechny předměty svého studijního plánu na zimní i letní semestr akademického roku 2015/16, které si zaregistrovali v IS/STAG v rámci předběžného zápisu.

 • Provedení předběžného zápisu na celý akademický rok (ZS i LS) je povinné.
 • Student si při předběžném zápisu volí a zapisuje předměty tak, aby v akademickém roce mohl absolvováním zapsaných předmětů získat 60 kreditů, minimálně však 30 kreditů; do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za předměty uznané za předchozí studium na jiné fakultě nebo vysoké škole.
 • Zápisem předmětů do příslušného akademického roku se potvrzuje osobní studijní plán studenta, tím se osobní studijní plán stává pro studenta závazným.

 


V Liberci 30. 7. 2015
Studijní oddělení FT


3. 8. 2015